Các bạn vào file host theo đường dẫn : C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

vào facebook phamlong.tk

C:WINDOWSsystem32driversetc

Mở file Hosts bằng Notepal và thêm đoạn này vào cuối của file host

125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 http://www.facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
153.16.15.71 http://www.facebook.com
153.16.15.71 http://www.login.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
69.171.224.42 upload.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 vi-vn.connect.facebook.com
153.16.15.71 vi-vn.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 channel.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com

 

Sau đó các bạn Save lại rồi đóng trình duyệt, bây giờ các bạn vô lại facebook, bắt buộc đánh thêm www đằng trước nhé .

Chúc các bạn thành công . Có gì không hiểu thì để lại Comment nhé

Advertisements